آموزش ترفندهای ویندوز و رجیستری ( 1 )

-------------------------------------------------------------------
---------------------

ترفند شماره 1
نمایش سازندگان ویندوز Me و 98
را انتخاب نمایید Properties کلیک راست کنید وگزینه DeskTop برای این منظور روی
گزینه د3ِِِ
Screen Saver Name رفته و در قسمت ScreenSaver سپس رویه زبانه
تغییر دهید
volcano آن را به Text را کلیک کرده و Settings را انتخاب کنید دکمه Text
------------------------------------------------------------------------
----------------------

ترفند شماره 2
بالا بردن سرعت
را انتخاب نمایید
Properties کلیک راست کنید وگزینه My Computerروی
را کلیک کنید
File Systemرفته و Performance بر روی زبانه
را
Desk Top Computer گزینه Settings درقسمت
تغییر دهید
Network Server به
بالا بردن سرعت باز شدن پنجره ها
را اجرا کنید و به مسیرزیر بروید
Registry Editor
HKEY_CURRENT_URER\Control Panel\DeskTop.
اضافه کنبد((
String Value))REG_SZ را از نوع MenuShow Delayپارامتر
ارزش آن را برابر 0 قرار دهید
-------------------------------------------------------------------------
--------------------

ترفند شماره 3
Web View Background تغییر
را اجرا کنید و به مسیر زیر بروید Registry Editor
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\microsoft\windows\Current Version
اضافه کنید((
String Value))REG_SZ را از نوع WebView پارامتر
تنظیم کنید
Gif ارزش آن را برابر تصویری
------------------------------------------------------------------------
-------------------

ترفند شماره 4
Recycle Bin تغییر نام
را اجرا کنید
Registry Editor.
تایپ کنید
Recycle Bin عبارت Findرا زده ودر قسمت F3کلید
آن را به عبارت مورد نظر تغییر دهید
Recycle bin

/ 0 نظر / 241 بازدید