30 اصل برای اعتماد به نفس بالا

.اصل خودیابی (من کیستم؟ ) قائم مقام و محبوب خداوند ( عزت نفس )

5.اصل احساس خود شایستگی، خود سالاری و احساس شخصیت

6.اصل عدم مقایسه خود با دیگران

7.اصل خودباوری و خود محوری بعد از خدا محوری

8.اصل داشتن هدف و برنامه در زندگی

9.اصل تمیزی و ظاهر

10.اصل تعریف از خود و دیگران

11.اصل تعهد به قول و صداقت و راستی

12.اصل تشویق خود و دیگران

13.اصل عدم انجام عمل اشتباه و عذرخواهی

14.اصل نظم و انظباط کاری

15.اصل دانش و تجربه

16.اصل مدیریت زمان

17.اصل مدیریت اولویت ها

18.اصل اقتدار در مقابل ضعف

19.اصل یقین در مقابل تردید

20.اصل احساس رهبری و مدیریت

21.اصل مسئولیت پذیری

22.اصل سلامت و نگهداری از جسم

23. اصل تبسم

24.اصل ابراز عشق به دیگران و متذکر شدن ویژگیهای مثبت آنان

25.اصل نگاه به دیگران ( در عین تواضع بزرگی خود را در دل حس کنید )

26.اصل عدم تاخیر

27.اصل قاطعیت و گفتن نه

28.اصل عدم شماتت و سرزنش خود و دیگران

29.اصل کمک به دیگران و بخشایش

30.اصل ژست و حالت بدنی

/ 0 نظر / 26 بازدید