نام های اصیل ایرانی پسر

یکی از شخصیت های شاهنامه

ارژنگ

شیر

ارسلان

تخت

اسفندیار

یکی از شخصیت های شاهنامه

اشکان

شریک،معاون ،رفیق

افشار

نام سردار ایرانی

افشین

آرزو

امید

شاه

امیر

جاودان

انوش

نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان

انوشیروان

ادراک

اورنگ

یکی از شخصیت های شاهنامه

ایرج

یکی از شخصیت های شاهنامه

بابک

نام نوازنده نامی دربار خسروپرویز

باربد

آغاز صبح

/ 0 نظر / 76 بازدید