دانشجویان کامپیوتر اصفهان

وب سایت سابق(( دانشجویان کامپیوتر جهاد دانشگاهی یزد - خرم آباد ))

رمز شادابی و آرامش

شادابی ، نشاط ، لذت بردن از زندگی و هدفمندی مستلزم داشتن شخصیت سالم است. از طریق آشنایی با معیارهای سلامت روانی و تطابق آن با ویژگی های شخص ، تعامل با دیگران و محیط پیرامونی اندکی می توانیم عوامل آسیب زا به شخصیت صالم را شناسایی و با اصلاح آنها ، در کسب شخصیت سالم تلاش کنیم.

سلامت روانی و جسمانی خواست همه انسانهاست و همه در تلاش شخصیت های سالمی در زندگی برای برقراری مناسبات سالم انسانی پیدا کنیم . اما آیا تا کنون اندیشیده اید که چه فردی از شخصیت سالم بهرهمند است.


گوردن آلپورت یکی از نخستین روان شناسی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت . از نظر وی افراد سالم در سطح معقول و آگاه عمل می کنند و از نیروهایی که آنها را هدایت می کنند کاملا آگاهند و می توانند بر آنها چیره شوند.

راهنمای اشخاص بالغ ، زمان حال ، هدفها و انتظارهایی است که از آینده دارند. جنبه بنیادی شخصیت آدمی را مقاصد سنجیده و آگاهانه ( امید و آرزوهای او ) تشکیل می دهد. این هدفها ، انگیزه شخصیت سالم قرار می گیرد و بهترین راهنما برای فهم رفتار کنونی انسان هستند . وجود آدمی برداشتن هدف های دراز مدت استوار است و انسان را از حیوان ، کودک را از سالمند، در اکثر موارد، شخصیت سالم را از بیمار ممتاز می کند. از نظر گوردن آلپورت،انسان های سالم نیاز مداومی به تنوع ، احساس و درگیری تازه دارند. کارهای روزمره و عادی را کنار می گذارند و در جست و جوی تجربه های تازه هستند. ماجراجو هستند، خطر می کنند و چیزهای تازه کشف می نمایند. همه این فعالیتها ایجاد تنش می کند و در هر صورت تنها از راه تجربه ها و خطر های تنش زاست که بشر می تواند ببالد. نگاه شخص سالم به آینده او را پیش میراند و این نگرش با هدف های خاص خود شخصیت را یگانه می سازدو سبب افزایش میزان تنش او می شود.

از دیدگاه گوردن آلپورت

گسترش مفهوم خود، ارتباط صمیمانه خود با دیگران ، امنیت عاطفی ف ادراک واقع بینانه، مهارتها و وظایف ، عینییت بخشیدن به خود و فلسفه یگانه سازندگی هفت معیار شخصیت سالم است.

از سوی دیگر اریک فروم معتغد است که به سبب اهمیت نیروهای اجتماعی و فرهنگی برای درک یکایک اعضای جامعه ، باید ستختار آن جامعه در گذشته و حال تجزیه و تحلیل گردد. بنابراین شناسایی ماهیت جامعه کلید شخصیت متغیر انسان است. شخصیت، خواه سالم و ناسالم به فرهنگ بستگی دارد. فرهنگ منابع یا حامی رشد و تکامل مثبت انسان است.

اریک فروم شخصیت انسان را بیشتر محصول فرهنگ میداند. از نظر وی سلامت روان بستگی به این دارد که جامعه تا چه اندازه نیازهای اساسی افراد جامعه را برآورده می کند ، نه اینکه فرد تا چه حد خود را با جامعه سازگار می کند. در نتیجه ، سلامت روان بیش از آنکه امری فردی باشد. مساله ای اجتماعی است. جامعه ناسالم در بین اعضای خود دشمنی بدگمانی بی اعتمادی می آفریند و مانع از رشد کامل آنها می گردد، در مقابل جامعه سالم به اعضای خود امکان می دهد به یکدیگر عشق بورزند، بارور، کارآمد و خلاق باشند و قوه تعقل و عینییت خود را بارور و نیرومند سازند.

مزلو

از نظر مزلو نیز که یک روانشناس انسانگر است ، شخص سالم در حال خود شکوفایی یا تحقق ذات است ، شخصی است که شایستگی بودن و شدن رادارا است.

درک درست از واقعیت ، ذهن بازداشتن به تجربه ها ، افکار، اطلاعات جدید ، وحدت شخصیت هویت راسخ ، خود را می شناسد و بر آن اساس رفتار می کند، توانایی گسترش روابط صمیمانه ، خلاقیت و برخورداری از رفتار اخلاقی مبتنی بر اصول معنوی را ویژگی های شخصیت سالم می ذاند و معتقد است افرادی که خواستار خود شکوفایی هستند به نوبه خود نیازهای سطوح پایین ترشان ( یعنی نیازهای جسمانی، ایمنی، تعلق، محبت و احترام )را برآورده سازند آنان دچار بیماریهای روانی نیستند آنان الگوهای بلوغ ، پختگی، سلامتی هستند و با حداکثر استفاده از همه قابلیت ها تواناییهایشان خویشتن را فعلیت و تحقق می بخشند.

میدانید چیستند و کیستند و کجا می روند. به اعتقاد وی جوانی نمی تواند کاملا خواستار تحقق خود باشند، آنان احساس هویت نیرومند و استقلال ندارند، به رابطه عاشقانه پایدار نرسیده اند، اما می توانند به سوی تحقق خود پیش بروند و از خود ویژگی های نشان دهند که حاکی از توجه به بلوغ و سلامت روان باشد. به اعتقاد مزلو ویژگی دیگر افراد خود شکوفا ، ادراک صحیح از واقعیت عینی شناخت عینی شناخت از موضوع ها و اشخاص پیرامون خود به همانگونه  که وجود دارد و تشخیص ریاکاری و نادرستی است. شخصیت های ناسالم جهان را با قالب ذهنی خویش ادراک می کنند و می خواهند به زور آن را به شکل ترسها ، نیازها و ارزش های خود درآورند.

از سوی دیگر روان سناسان شناخت گرا براین باورند که شخص سالم رویدادهای محیط را با استفاده از روش هایی تعبیر و تفسیر می کند که به احساس خوب ( یا امید ) می انجامند و او را قادر می سازند به اینکه برای حل مسائل زندگی خود مهارتهای خاصی را به کار ببرد.

وین دایر

وین دایر با پیش کشیدن بحثی تحت عنوان تصویر اشخاصی که نقاط ضعف شخصیت خویش را از بین برده اند.

معتغد است که این اشخاص همه چیز زندگی را دوست دارند ، از انجام هیچ کاری ناراحت نمی شوند. اوقات خود را با شکوه و شکایت با این آرزو که  اوضاع طور دیگری باشد، تلف نمی کنند. نسبت به امور زندگی احساس شود و هیجان دارند. خواست و توقعشان از زندگی تا حدی است که دستیابی به آن برایشان امکان داشته باشد. وقتی افراد دیگری نزدیک چنین افرادی هستند، در وجود آنان هیچگونه ناله و شکایتی یا حتی آه های افسوس بار نمی بینند. در مهمانی ها یا در تنهایی، به سادگی به آنچه که در اطرافشان قرار دارد خود را سرگرم می کنند.تظاهر به لذت بردن میکنند.بلکه هر آنچه را که هست بطور خردمندانه می پذیرند و توانایی شگفت انگیز در لذت بردن از واقعیات دارند. اگر لازم باشد که اوضاع و شرایطی عوض شود. سعی در تغییر آن می کنند و از این تلاش و کوشش لذت می برند به راستی دوستدار زندگی هستند و تا حد امکان از آن بهره می گیرند.

نگرش کارل راجرز

نگرش کارل را حرز به الگوی شخصیت سالم ، تصویر خودش بینانه ای از طبیعت انسان عرضه می کند که مضمون عمده آن این است که شخص باید فقط بر تجربه ای که خود از جهان دارد متکی باشد که هر فرد می توان بشناسد. به اعتقاد وی، ادراک آگاهانه از خویشتن و دنیای پیرامون است که شخص را هدایت می کند، نه نیروی ناآگاهی که در اختیار و به فرمان او نیست. تجربه هوشیار و آگاهانه زیربنای عاطفی انسان را می سازند و شخصیت سالم ، اهمیت زمان حال و چگونگی ادراک آن ، بیش از گذشته است . البته نباید منکر تاثیر رویدادهای گذشته برشیوه نگرش کنونی شد زیرا رویدادها در میزان سلامت روانی انسانها موثر واقع می شود، اما تاکید عمده بر رویدادهای کنونی است نه آنچه در گذشته پیش آمده است.

کارل راجرز برای شخصیت سالم از خود پنداری مثبت و سالم سخن به میان می آورد و پذیرش احساسات ، عزت نفس ، ارتباط خوب با دیگران ، زندگی کامل در زمان حال ، ادامه یادگیری چگونه آموختن ، ذهن بازداشتن به افکار خود ، توانایی تصمیم گیری مستقل و خلاقیت را از خصایص شخص سالم بر می شمارد.

معیارهای سلامت روانی

بر اساس نظر کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، سلامتی نه فقط به فقدان بیماری و نقص عضو بلکه به حالت رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی اطلاق می شود.

 بنابراین تعریف ، سلامت روانی به عنوان یکی از معیارهای تعیین کننده سلامت عمومی شناخته می شود. فردی که از سلامت روانی بر خوردار است ، ضمن احساس راحتی و آسایش قادر است در اجتماع به راحتی و بدون اشکال به فعالیت بپردازد و ویژگی های شخصی وی در آن اجتماع ، موجب خشنودی و رضایت است.

 سلامت روانی و بدنی لازم و ملزومند. متخصصان علوم تغذیه و پژوهشگران تناسب فیزیکی ، بین سلامت روان و بدن با کیفیت تغذیه و میزان تحریک جسمی ، ارتباط معناداری یافته اند. مطالعات زیستی ، شیمیایی مغر انسان نشان می دهد که سلامت روان و ذهن ، احتمالا به منظم و متعادل بودن فعالیتهای الکتروشیمیایی سلولهای مغزی و دستگاههای عصبی بستگی دارد.

به سختی می توان کسی را یافت که متعادل منطقی و آگاه به اعمال خود باشد هر فرد در دوره هایی از زندگی خود دارای ویژگیهایی از قبیل شیدایی، افسردگی، اجتماعی بودن ، بیگانگی، جست وخیز و انفعالی بودن است ، بنابراین به شکلی رفتارهای غیرمنطقی را تجربه می کند. تفاوت رفتارهای عادی و غیر عادی یک امر رتبه ای و درجه بندی شده است .برخی از مردم بیش از دیگران غیر منطقی هستند. و بعضی دیگر چنان غیر منطقی هستند که در زمینه سازگار شدن با زندگی به کمک نیاز دارند.

فرانکل

همچنین فرانکل اراده معطوف به معنا را ملاک سلامت روان می داند . او نظریه معنا درمانی را برای درمان کسانی که زندگیشان بدون معناست معرفی می نماید در این نظریه ، طبیعت انسان بر سه محور استوار است:

آزادی اراده ، اراده معطوف به معنا و معنای زندگی .او معتقد است با آنکه در معرض شرایط بیرونی معینی هستیم که بر زندگی ما تاثیر می گذارد با این حال در اختیار واکنش های خود نسبت به این اوضاع و شرایط آزاد هستیم. اراده  معطوف به معنا و معنای زندگی به نیاز مداوم انسان به جست و جستجو نه برای خویشتن بلکه برای معنایی که به هستی ما منظور می بخشد ارتباط  می یابد . هر چه بتوانیم از خود فراتر رویم و خود را در راه چیزی یا کسی ایثار کنیم انسان تر می شویم . مجذوب شخص یا چیزی فراسوی خود شدن معیار نهایی رشد و پرورش شخصیت سالم است ، به اعتقاد فرانکل جوهر وجود انسان را سه عامل تشکیل می دهید:

سه عامل معنویت ، آزادی و مسعولیت تشکیل می دهند. برای دسترسی به سلامت روانی باید بپذیریم که در رفتار خود آزادی انتخاب داریم و این آزادی را به کار ببریم و مسعولیت انتخاب نیز با خودماست.

بنابراین سلامتی و عدم سلامتی روانی به مقدار زیادی ناشی از تجارب موفق و ناموفق در دوران تحصیلی و واکنشهای معلمان و والدین نسبت به آنان است. زمانی که شخصیت کودک شکل نگرفته ، سالهای نخست زندگی تحصیلی خود را آغاز می کند ، در مسیر رشد و بالندگی قرار می گیرد و در طول بهترین سالهای عمر خود ، با عوامل مختلف موثر بر تحول شناختی ، عاطفی و اجتماعی به کنش متقابل می پردازد که نتیجه اش همان چیزی است که به صورت جوان 19 تا 18 ساله ای به جامعه تحویل داده می شود. حال چنانچه این فرد به ویژگی ها و خصایص شخصیت سالم آشنا و در جهت کسب آنها تلاش کند. زندگیی سرشار از امید ، شادی ، آرامش و همراه با موفقیت خواهد داشت.


نویسنده : م . رحمتی - ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٦/۸/٢٧
نظرات ()    |   لینک ثابت    |   تگ سلامت


Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam salami pargoo